Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Společnost REPAROSERVIS spol. s r.o., se sídlem Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10,  IČO 639 94 445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39328 (dále jen „správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů.  

Vymezení užitých pojmů:  
• osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

• subjekt údajů – subjektem údajů jste v tomto případě Vy jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

• správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, v tomto případě společnost REPAROSERVIS, spol. s r.o. ;

• zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;

• příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;

• zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

• souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů 

1. Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:  

REPAROSERVIS spol. s r.o. Adresa: Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10 Telefon: +420 271 960 431 E-mail: info@lesni-technika.cz IČO: 63994445 • DIČ: CZ63994445 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů: 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ .  

Zpracování osobních údajů: a) bez souhlasu subjektu údajů         b) se souhlasem subjektu údajů     

a) Bez souhlasu subjektu údajů 

Bez Vašeho souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely: 

– Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů pro účely realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace 

– Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za dodané zboží, služby nebo jiných pohledávek Správce, posouzení bonity a důvěryhodnosti, kamerového systému se záznamem za účelem ochrany majetku Správce, identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce,  

– Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví 

– Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

b) Se souhlasem subjektu údajů  
Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR.  

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv odvolat.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu info@lesni-technika.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.  

3. Rozsah zpracování osobních údajů: 
Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: – identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů – údaje o produktech, které jste zakoupili či dodali, příp. o službách, které jsou poskytovány – údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak), – platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.). 
4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů zejména pro obranu svých právních nároků.  Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.  
5. Zdroje, ze kterých informace pocházejí: 
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů: – Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce. – Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.  

6. Příjemci osobních údajů:  
Vaše osobní údaje správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  
– smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb,  – jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.); 

7. Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů: 
– Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm  zpracovává, Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.  – Právo na opravu – subjekt údajů má právo  Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají  – Právo na výmaz – Subjekt údajů má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal  osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů: a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b. subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; c. subjekt údajů vznese námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; f.  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti – Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací: a. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. – Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má v případech stanovených  GPDR  právo získat osobní údaje, které se ho  týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob – Právo na odvolání souhlasu – pokud  je zpracování  osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů  právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat – Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz