Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

S účinností od 1.10.2017 do odvolání

I. OBJEDNÁVKY

Objednávky lze učinit:

a) písemně – e-mailem info@lesni-technika.cz, dopisem

b) prostřednictvím obchodního zástupce, nebo servisního technika

c) telefonicky na číslech +420 271 960 431, obchod +420 724 505 030, mobilní servis +420 724 505020, náhradní díly +420 724 505 010

Objednávky učiněné telefonicky nad 50.000,-Kč musí být do 24 hodin písemně potvrzeny, jinak se nepovažují za objednávku.

Učiněním objednávky stvrzuje zákazník, že se seznámil s těmito Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami (VDOP) v aktuálním znění tak, jak jsou ke dni učinění objednávky uveřejněny na webových stránkách dodavatele: www.lesni-technika.cz, a tyto VDOP zcela přijímá a souhlasí s nimi.

Náležitosti objednávky:

– přesné označení zákazníka (obchodní firma)

– IČ, DIČ zákazníka

– e-mailová adresa zákazníka pro potvrzení přijetí objednávky

– číslo objednávky

– název objednaného zboží a katalogové číslo

– množství objednaného zboží vč. MJ

– požadovaný způsob a termín dodání

– adresa příjemce zboží (pokud se liší fakturační adresa od adresy příjemce zboží, je nutno uvést obě

adresy), kontaktní osoba, tel., fax, e-mail, podpis oprávněné osoby a razítko, jen v případě písemné objednávky

Potvrzení objednávky:

Dodavatel potvrdí přijetí každé objednávky nad 50 tis. Kč do 2 pracovních dnů na e-mail zákazníka uvedený v objednávce, v opačném případě se má za to, že dodavatel objednávku nepřijal a ta nebude realizována. Ve výjimečných případech může být objednávka potvrzena jiným prokazatelným způsobem. V případě odlišností mezi objednávkou a potvrzením objednávky jsou závazné údaje uvedené v potvrzení o přijetí objednávky. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí objednávky a od toho okamžiku jsou jí strany vázány. Dodavatel si vyhrazuje právo sdělit zákazníkovi, že jeho objednávku z důvodu nepřijatelnosti nepřijímá.

II. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY, RESP. OD KUPNÍ SMLOUVY

a) Zákazník je oprávněn odstoupit od učiněné objednávky v době, dokud mu dodavatel písemně nepotvrdí přijetí objednávky. Takové odstoupení je nutno učinit písemně a doručit dodavateli.

b) Zákazník – spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává občanský zákoník podle § 1829  občanského zákoníku.

c) Zákazník je oprávněn odstoupit od učiněné objednávky zboží, pokud dodavatel nedodá zboží zákazníku do 30ti dnů po datu předpokládaného dodání.

d) Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po poskytnutí plnění dodavatelem, tj. zákazník odmítá objednané zboží převzít, jen za podmínky uhrazení odstupného dodavateli. Odstupné je ve výši účelně vynaložených nákladů prodávajícím na dodávku objednaného zboží do místa určení. Odstupné bude prodávajícím zákazníkovi vyúčtováno fakturou. Současně je prodávající oprávněn vyúčtovat storno poplatek až do výše 20% ceníkové ceny zboží.

III. CENY

a) Ceny zboží a služeb jsou na vyžádání k dispozici u dodavatele. V případě požadavku obdrží zákazník cenovou nabídku. (netto bez DPH).

b) V ceně nejsou obsaženy vedlejší náklady (balné, doprava, pojištění – tyto jsou účtovány zvlášť).

c) Doprava je zákazníkům účtována dle ceníku smluvního přepravce dodavatele.

d) Cena náhradních dílů se řídí interním ceníkem dodavatele, cenu jednotlivých položek náhradních dílů sděluje dodavatel zákazníkovi na požádání.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na změnách cen zboží od výrobce zboží či jeho dodavatelů nebo změny kurzů měn, v takovém případě je platnou cenou zboží, cena uvedená v kartě zboží v interním ceníku dodavatele.

f) Záloha na zboží: Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení zálohy z kupní ceny zboží. Do doby uhrazení zálohy na zboží není dodavatel povinen zákazníkovi poskytnout požadované plnění.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu lze uskutečnit:

a) V hotovosti při osobním odběru.

b) Předem na základě zálohové faktury.

c) Dobírkou.

d) Na fakturu – pouze u stálých zákazníků dodavatele a jen v případě dohody takového způsobu platby mezi dodavatelem a zákazníkem.

Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí datum připsání částky na účet věřitele (dodavatele) nebo předání dlužné částky v hotovosti věřiteli (dodavateli).

Při prodlení s plněním peněžitého dluhu je dlužník povinen uhradit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

Při nedodržení platebních podmínek je zákazník povinen uhradit dodavateli náklady spojené s vymáháním jeho pohledávky.

V. DODACÍ PODMÍNKY

a) Cena dopravy není zahrnuta v ceně zboží.

b) Zákazník je oprávněn vyzvednout zboží na provozovně Kaplice nebo v sídle dodavatele.

c) Dodávka zboží skladem se uskuteční neprodleně. Dodání zboží je dáno přepravními podmínkami vybrané doručovací společnosti. Zboží skladem je obvykle dodáváno do následujícího pracovního dne, tedy nejpozději do 18.00 hod. následujícího pracovního dne, a to za podmínky, že je objednávka doručena dodavateli do 11 hodin daného dne, pokud není stanoveno v ceníku jinak.

d) EXPRES dodávky jsou obvykle plněny do 48 hodin, pokud je zboží objednáno u dodavatele nejpozději do 9.30 hod. daného dne. Dodavatel nenese zodpovědnost při zdržení zásilky přepravcem

e) Zboží, které není skladem se dodává v termínech individuálně sjednaných.

f) Každá objednávka zboží do určitého místa dodání je považována za samostatnou dodávku.

g) Dodávka nadrozměrného zboží, nebo zboží o hmotnosti vyšší než 50 kg je řešeno individuálně.

Způsob dodání:

– vlastní (zákazník si vyzvedne zboží na provozovně prodávajícího)

– přepravní službou (rozvoz zboží mezi 8.00 hod. – 18.00 hod.)

– poštou (rozvoz zboží mezi 8.00 hod. – 14.00 hod.)

– prodávající určuje způsob dodání po dohodě se zákazníkem

Lhůta k dodání:

– dodání se uskutečňuje dnem určeným v objednávce nebo jinak prokazatelně dohodnutém termínu dodání

– při dodání zboží před lhůtou dodání zboží, je zákazník oprávněn zboží převzít nebo je odmítnout, odmítnutí převzetí předčasně dodaného zboží bude posuzováno ze strany prodávajícího jako odstoupení zákazníka od učiněné objednávky

VI. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

a) Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží.

b) Vlastnické právo přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny.

c) Pokud je zboží pod výhradou vlastnického práva zabaveno třetí osobou, je zákazník povinen

dodavatele okamžitě informovat a předložit mu zápis o exekuci.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví v době:

• 2 let (základní zákonná odpovědnost) pokud je výrobek prodávaný spotřebiteli ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „doba odpovědnosti prodávajícího za vady“), a to pouze pokud vady existovaly při převzetí zboží kupujícím, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v době odpovědnosti prodávajícího za vady, pokud existovaly již při převzetí zboží kupujícím.

V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely je doba odpovědnosti prodávajícího za vady 6 měsíců a práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do doby odpovědnosti prodávajícího za vady nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.

Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku a stav provozních náplní před každým použitím výrobku.

U výrobků, u kterých je to vyznačeno v potvrzení o odpovědnosti, je platnost doby odpovědnosti prodávajícího za vady podmíněna pravidelnými prohlídkami, pravidelným servisem nebo odbornou montáží.

Podmínkou uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je, aby kupující v době jejího trvání a bez zbytečného odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.

Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.

Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady a doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva.

Za vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost prodávajícího za vady, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace prováděné kupujícím, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti) nebo vyplývá-li to z povahy výrobku (např. kratší doba životnosti).

Odpovědnost prodávajícího za vady dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě odpovědnost prodávajícího za vady dle těchto podmínek se nejedná o záruku za jakost výrobku.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje zejména na opotřebení výrobku nebo jeho součástek způsobené obvyklým užíváním.

Nároky z práv z vadného plnění zanikají za  podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.

Použitím pro podnikatelské účely se rozumí výdělečné používání výrobku za účelem dosažení zisku.

Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní prodejní doklad.

VIII. SERVIS A REKLAMACE

a) Veškerý záruční a pozáruční servis zajišťuje dodavatel servis vlastními servisními pracovníky nebo smluvními servisními partnery.

b) Zákazník je povinen při převzetí zboží toto prohlédnout, aby zjistil případné vady a poškození.

c) Pokud je zboží viditelně poškozené přepravou je oprávněn zákazník zboží nepřevzít a je povinen s přepravcem o tom sepsat reklamační protokol. Dodavatel poté doručí zákazníku zboží jiné.

V případě zjištění poškození zboží nikoli přepravou, je zákazník povinen bezodkladně zboží u prodávajícího reklamovat na předepsaném formuláři (reklamační list je umístěn na webových stránkách dodavatele).

c) Zákazník, který uplatňuje reklamaci zboží je povinen pro zachování svých nároků z odpovědnosti dodavatele za vady prodaného zboží, zajistit doručení reklamovaného zboží na vlastní náklady dodavateli spolu s vyplněným reklamačním listem bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do tří pracovních dnů od zjištění reklamované vady.

d) Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy byl dodavateli doručen reklamační list vyplněný dle pokynů dodavatele, a to včetně případných příloh (doklad o nabytí vlastnického práva k reklamovanému zboží) spolu s reklamovaným zbožím.

e) Není-li dodavateli zákazníkem doručen reklamační list vyplněný dle pokynů dodavatele, resp. neníli doručený reklamační list vyplněn dle těchto pokynů nebo pokud nebyly zákazníkem doručeny veškeré přílohy, nebo nebylo doručeno dodavateli reklamované zboží, dodavatel reklamační řízení nezahájí a odešle buď předané zboží nebo dokumentaci na své náklady zpět zákazníkovi k doplnění.

V tomto případě se má za to, že až do doby řádného vyplnění reklamačního listu a předání reklamovaného zboží dodavateli, vady zboží zákazníkem vytknuty nebyly.

f) Reklamované zboží se doručuje dodavateli k reklamačnímu řízení výhradně doporučeným balíkem na náklady zákazníka nebo osobně v provozovně dodavatele.

g) V případě reklamací strojů ROTTNE,  KAPSEN, EQUUS, ALBACH, WÜST,  T-WINCH, je reklamační řízení zahájeno dnem oznámení zákazníka o vadě, které se děje zásadně písemně (e-mailem, dopisem) nebo telefonicky (nutno do dvou dnů doplnit písemnou reklamací).

Zákazník není povinen doručovat reklamovaný stroj dodavateli, dodavatel naopak vyřizuje reklamaci prostřednictvím servisního technika na místě, kde se stroj nachází. Servisní technik vyznačí v montážním výkazu popis závady a její charakter a zda se jedná o záruční vadu nebo vadu, na kterou se záruka nevztahuje.

h) Reklamací nemůže zákazník uplatnit vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro používání zboží a instalaci zboží do provozu, nebo u zboží, které bylo zákazníkem či třetí osobou upravováno. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

i) Reklamace včetně odstranění vady zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem. Pracovník vyřizující reklamaci se může se zákazníkem dohodnout na delší lhůtě, kterou vyznačí v reklamačním listě nebo v montážním výkazu.

Neuskuteční-li se dodatečná oprava ve lhůtě do 30 dnů, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží vadného za bezvadné. Je-li zákazníkem spotřebitel podle občanského zákoníku, postupuje se při uplatnění práv z vadného plnění podle § 2165 a následujících občanského zákoníku. Práva z vadného plnění musí uplatnit v době 24 měsíců od koupě, jinak zanikají. Jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, sdělí zákazník dodavateli, jestli požaduje dodání nové věci, odstranění vady opravou, slevu z kupní ceny, nebo zda odstupuje od smlouvy. Nevybere-li si zákazník, dodavatel poskytne slevu z kupní ceny, nebo provede opravu.

j) Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Má-li uvést věc do provozu jiný podnikatel, začne záruční doba běžet ode dne uvedení věci do provozu, avšak za předpokladu, že zákazník objednal uvedení této věci do provozu nejpozději do tří týdnů ode dne převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Neobjedná-li zákazník uvedení do provozu v této lhůtě nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, počne záruční doba běžet dnem převzetí věci.

IX. VÝMĚNA ZBOŽÍ

O uskutečnění výměny zboží rozhoduje dodavatel a zákazník nemá na výměnu bezvadného zboží za jiné zboží právní nárok. V případě výměny zboží zákazník uhradí náklady dodavatele spojené s výměnou zboží.

X. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

a) Zákazník je povinen se před objednáním zboží seznámit s všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele a podáním objednávky dává souhlas s realizací dodávky zboží v souladu s těmito podmínkami.

b) Zákazník je povinen se seznámit s návody k použití zboží a podmínkami skladování a všemi doplňujícími informacemi a doporučeními dodavatele či výrobce.

c) Zákazník je povinen používat dodané zboží pouze k určenému účelu.

XI. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost REPAROSERVIS spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Společnost REPAROSERVIS spol. s r.o. zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných povinností, dále na základě oprávněného zájmu a v určitých případech na základě souhlasu zákazníka. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete www.lesnitechnika.cz/obchodni_podminky.htmlzde.

Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Ve věci ochrany osobních údajů se obracejte na tuto e-mailovou adresu: info@lesni-technika.cz

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)Zákazník smí převést práva z uzavřené smlouvy v době záruky na třetí osobu pouze s písemným souhlasem dodavatele.

b)Pokud zanikne nebo ztratí platnost některé ustanovení z těchto VDOP, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

c)Veškeré vztahy vznikající mezi účastníky z uzavřené smlouvy včetně vztahů uzavřenou smlouvou výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení týkajících se smluv uzavíraných adhezním způsobem, jejichž užití se tímto výslovně vylučuje.

d)Platné znění Všeobecných dodacích a obchodních podmínek včetně formuláře reklamačního listu jsou umístěny na webových stránkách www.lesni-technika.cz

Zákazník – spotřebitel má právo podle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení  spotřebitelských sporů je : Česká obchodní inspekce:

www.coi.cz

Přílohy:

Č. 1: Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Č.2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

XIII. ÚDAJE O DODAVATELI

REPAROSERVIS spol. s r.o., Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10, IČ: 639 94 445, DIČ: CZ63994445,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 39328

Servisní dílna Kaplice, SNP 278, 382 41 Kaplice

Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných dodacích a obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky jsou platné pro Českou republiku.